Algemene voorwaarden

CURSUSAANBOD

Inschrijving:

Als algemene regel geldt, tenzij anders aangegeven, dat de cursussen van het Instituto Cervantes gericht zijn op een volwassenpubliek, ouder dan 16 jaar.
De inschrijving is pas geldig na betaling. Na inschrijving voor de algemene cursussen heeft u ook toegang tot de volgende diensten:

 • Gratis lidmaatschap van de bibliotheek José Jiménez, waarmee u zowel boeken en multimedia kunt lenen uit de bibliotheek van Instituto Cervantes in Utrecht als van de bibliotheken van de andere centra van het Instituto Cervantes.
 • Korting op het online materiaal in het virtuele leslokaal (Aula Virtual de Español, AVE), een online lesprogramma ontwikkeld door het Instituto Cervantes, waarmee de lesstof extra geoefend kan worden en eventuele afwezigheid bij de lessen gecompenseerd kan worden.

Inschrijvingsprocedure:

 1. Iedereen die zich voor een cursus wil inschrijven en voorkennis heeft van het Spaans, moet eerst een niveautoets afleggen. (van maandag t/m vrijdag tijdens openingstijden van het secretariaat, cenutr@cervantes.es).
 2. Cursus kiezen.
 3. Betaling.

Openingstijden secretariaat:

 1. Het secretariaat van het Instituto Cervantes in Utrecht is geopend van maandag tot en met donderdag van 10.00 tot 19.00 en op vrijdag van 10.00 tot 17.00. U kunt ons ook via e-mail bereiken op cenutr@cervantes.es.

Kortingen:

Cursisten kunnen korting krijgen op het cursusgeld, mits zij aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • 15 % korting: als zij stonden ingeschreven voor een cursus van de onmiddelijk voorafgaande periode.
 • 10% korting: als zij student zijn aan de universiteit of scholier zijn op het voortgezet onderwijs.
 • 10 % korting: als zij ouder zijn dan 65 jaar.

Deze kortingen kunnen oplopen tot maximaal 25 % van het cursusgeld. De cursussen overdag en de semi-intensieve hebben al een gereduceerd tarief waardoor hierbij slechts van een van de kortingen gebruik kan worden gemaakt.

Administratiekosten:

Alle cursisten die zich voor het eerst inschrijven bij Instituto Cervantes dienen €15 administratiekosten te betalen.

Anulering en restitutie:

 1. De inschrijving is persoonlijk en niet overdraagbaar, en is slechts geldig voor het rooster van corresponderende cursus.
 2. De inschrijving kan alleen geannuleerd worden voordat de cursus begint. Na aanvang van de cursus, wordt geen restitutie van het cursusgeld verleend.
 3. Bij schriftelijke afmelding (cenutr@cervantes.es) minstens 2 dagen voor aanvang van de cursus, wordt het cursusgeld terugbetaald.

Condiciones de inscripción:

 1. Men staat ingeschreven op het moment dat het cursusgeld dor het Instituto Cervantes ontvangen is.
 2. De groep bestaat uit minimaal 8 en maximaal 16 cursisten.
 3. Het Instituto Cervantes behoudt zich het recht voor een cursus bij onvoldoende aanmelding te annuleren; in dat geval zal het totale cursusgeld worden terugbetaald. Als de cursist besluit over te stappen naar een andere cursus van het Instituto Cervantes, gelden de voorwaarden van de nieuw gekozen cursus.
 4. De toewijzing van de docenten aan de verschillende cursussen is de verantwoordelijk van het Instituto Cervantes, waarbij veranderingen kunnen plaatsvinden, ook na aanvang van de cursus.
 5. Het Instituto Cervantes behoudt zich het recht voor om in sommige gevallen een groep samen te voegen of de verdelen.
 6. Een gemiste les veroorzaakt door omstandigheden buiten de verantwoordelijkheid van het Instituto Cervantes, kan niet worden ingehaald.

Door inschrijving bij het Instituto Cervantes verklaart u zich akkoord met bovengenoemde voorwaarden en geeft u toestemming tot het ontvangen van onze digitale nieuwsbrief.

DELE diploma´s: voorwaarden particulieren (2018)
Het Instituto Cervantes is de instantie die verantwoordelijk is voor de academische, administratieve en economische organisatie van de diploma's Spaans als vreemde taal (hierna DELE) die worden uitgegeven door de directeur van deze publieke instantie namens de Minister van Onderwijs, Cultuur en Sport van het Koninkrijk Spanje.

1. Algemeen.
De examendata en de inschrijftermijnen, net als de rest van de informatie over de DELE diploma´s, zijn beschikbaar op de officiële webpagina van het DELE examen (http://examenes.cervantes.es/dele/).
Het inschrijfgeld omvat zowel het examengeld als de uitgifte en verzending (via reguliere post) van het bijbehorende diploma.
Inschrijving na sluiting van de inschrijfperiode wordt in geen geval geaccepteerd.
De kandidaat die niet slaagt voor het examen of niet verschijnt op de examendatum, heeft geen recht op een herkansing.
2. Eisen voor de kandidaat
De DELE diploma's zijn gericht op een geletterd publiek van alle leeftijden.
Het Instituto Cervantes aanvaardt inschrijvingen voor de examens van alle personen die het corresponderende examengeld hebben voldaa, onafhankelijk van hun nationaliteit of afkomst.
Voor de inschrijving voor het examen is een uniek e-mailadres noodzakelijk, naast andere vereiste gegevens. Dit e-mailadres, waarvan de goede werking de verantwoordelijkheid van de kandidaat is, zal dienen als het communiciemiddel voor alle betreffende informatie van de DELE examens, de data en de resultaten.
Met de betaling van de inschrijving aanvaardt de kandidaat deze inkoopvoorwaarden,en verklaart te voldoen aan de administratieve en economische vereisten voor het behalen van het diploma van de Spaanse DELE, en legt zich vast tot het bijwonen van het examen, in bezit van die documenten waaruit de naleving van de voorwaarden blijkt, zoals het bewijs van inschrijving, een paspoort of officieel identiteitsbewijs met duidelijke foto, noodzakelijk voor een goede identificatie én de examenoproep (e-mail met examentijden).
Ouders, voogden of wettelijke vertegenwoordigers moeten minderjarigen of personen zonder wettelijke bevoegdheid om te handelen, inschrijven. Er moet rekening gehouden met het feit dat voor elke kandidaat een apart e-mailadres gebruikt moet worden.

3. Inschrijvingsprocedure
Inschrijving voor het examen moet worden gedaan via de website van het Instiuto Cervantes en binnen de inschrijfperiode.
Om de inschrijving elektronisch te formaliseren, moet de kandidaat de instructies van het elektronische registratiesysteem volgen en speciale aandacht besteden aan de algemene voorwaarden die op het bewijs van inschrijving staan. In dit geval wordt de betaling van inschrijving gedaan door middel van betaling die wordt bepaald in het elektronische aankoopproces.
Om te kunnen deelnemen aan het examen, dienen de kandidaten de volgende documenten in te dienen:
• Inschrijvingsformulier DELE 2018 naar behoren ingevuld.
• Origineel en kopie van uw paspoort of officiële identiteitskaart met foto met de volgende gegevens: naam, nationaliteit en geboortedatum en -plaats. De gegevens van de kandidaat op het aanvraagformulier moeten overeenkomen met de gegevens in het document.
• bewijs van betaling van het examengeld.
De betaling van het examengeld kan worden gedaan door middel van betaling vastgesteld door het betrokken examencentrum (altijd o.v.v de omschrijving "Inschrijving DELE", samen met de datum en het examenniveau.
Bij online inschrijving (https://clicutrecht.cervantes.es/nl/convocatorias ) dient men de stappen op de website te volgen, en wordt op electronische wijze betaald.
4. Gegevens van de kandidaten
Het is de plicht van de kandidaat om ervoor te zorgen dat alle gegevens correct zijn vóór de afronding van het inschrijfproces met name die welke betrekking hebben op informatie over de identiteit - voor- en achternaam, identiteitskaartnummer, en de geboortedatum en plaats - en de gegevens van het examen – plaats van het gekozen DELE examen, datum en niveau. Immers, elke fout begaan door de aanvrager in de invoering van dergelijke gegevens kunnen worden weergeven op het officiële DELE diploma, welke heruitgave alleen kan plaatsvinden tegen betaling en kan bovendien administratieve problemen veroorzaken.
De persoonlijke gegevens op het moment van inschrijving moeten overeenkomen met die in het officiële identiteitsbewijs van de examenkandidaat. Toegang tot het examen is alleen mogelijk voor kandidaten met de juiste gegevens en van wie deze overeenkomen met die op het bewijs van inschrijving.
De kandidaat is verplicht om het examencentrum op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen in zijn persoonlijke gegevens die van invloed zijn op het versturen van informatie over het DELE examen.
Voor elke wijziging of problemen met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, moet de kandidaat contact opnemen via http://cau.cervantes.es/.
Het Instituto Cervantes is niet verantwoordelijk voor eventuele schade die kan voortvloeien uit het verstrekken van onjuiste of verouderde gegevens bij de inschrijving uitgevoerd door de kandidaat.
5. Examens voor kandidaten met speciale behoeften
Het Instituto Cervantes kan voor speciale voorzieningen zorgen tijdens de DELE examens voor die kandidaten die lijden aan een bepaalde handicap , of niet de mogelijkheid hebben om religieuze centra, ziekenhuizen of gevangenissen te verlaten, en daardoor het examen niet onder de normale omstandigheden kunnen doen.
De kandidaat is verplicht om op het moment van inschrijving of binnen 48 uur na inschrijving het Instituto Cervantes te Utrecht op de hoogte te stellen van de speciale behoefte en de rechtvaardiging hiervan zoals vereist (zie http://dele.cervantes.es/informacion/profesores_espanol/necesidades_espe... ), zodat het instituut toestemming hiervoor kan aanvragen bij het Instiuto Cervantes en zo op tijd de nodige maatregelen kunnen worden genomen om een correcte uitvoering van het examen mogelijk te maken. In het geval dat de kandidaat met speciale behoeften zich niet op tijd en niet op de juiste manier heeft gemeld, verliest deze het recht op de speciale voorzieningen tijdens het examen.
In het geval dat de door de kandidaat gevraagde speciale maatregelen uiteindelijke niet worden goedgekeurd, vanwege het gebrek aan beschikbaarheid van middelen door het Instuto Cervantes of omdat het verzoek niet in de procedure is opgenomen, kan de kandidaat om annulering van de inschrijving en terugbetaling van het bedrag van genoemde inschrijving vragen, op voorwaarde dat dit verzoek wordt gedaan binnen 72 uur vanaf het moment van mededeling van de afwijzing van het verzoek.
Voor meer informatie, kunt u de administratieprocedure van de DELE examens raadplegen onder speciale voorwaarden die staan op de examenwebsite van het Instituto Cervantes.
6. Terugtrekking en restitutie
De klant heeft een wettelijk herroepingsrecht in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en heeft het recht dit uit te oefenen binnen een termijn van 14 dagen na aankoopdatum. Het verzoek om terugbetaling (of terugtrekking) dient schriftelijk en volledig (dat wil zeggen, met vermelding van alle persoonlijke gegevens van de kandidaat en het ontvangen inschrijfnummer), worden ingediend bij het Instiuto Cervantes Utrecht binnen de 14 kalenderdagen vanaf de datum van inschrijving en betaling.
Dit recht kan worden uitgeoefend door middel van een eenduidige kennisgeving van het besluit tot terugtrekking per e-mail naar clicutrecht@cervantes.es.
Als de klant eenmaal de beslissing om het product te retourneren of de overeenkomst te ontbinden heeft doorgegeven, zal het Instituto Cervantes de klant zo spoedig mogelijk een bevestiging sturen en het betaalde bedrag retourneren, binnen een termijn van 14 dagen vanaf de datum waarop het Instituto Cervantes het besluit van terugtrekking heeft ontvangen.
Elk verzoek om teruggaaf dat niet aan deze eisen voldoet of na de wettelijke termijn is ingediend, wordt niet in behandeling genomen.
In geval van terugtrekking dat tijdig en correct is gecommuniceerd, zal het examengeld worden gerestitueerd zonder onnodige vertraging en in ieder geval binnen 14 kalenderdagen na dato waarop het verzoek tot terugtrekking is ingediend.
De kandidaat, eenmaal ingeschreven voor het DELE examen verliest 14 dagen na de datum van inschrijving en betaling het recht op terugbetaling van het examengeld.
De kandidaat heeft het recht op de volledige terugbetaling van het betaalde bedrag voor de inschrijving van het DELE examen die, vóór het examen waarvoor hij zich heeft ingeschreven, geslaagd is voor een eerder DELE-examen als gevolg van een herzieningsproces van een uitslag dat eerder in gang was gezet. De kandidaat in deze situatie moet schriftelijk om terugbetaling van het betaalde bedrag verzoeken binnen een termijn van maximaal één maand nadat de gunstige oplossing van zijn herziening is bekendgemaakt. Na deze periode verliest de kandidaat het recht op terugbetaling van het bedrag van zijn inschrijving.
7. Ongeldigverklaring
In onderstaande gevallen kunnen de inschrijvingen worden geannuleerd en heeft de kandidaat, op verzoek, recht op een volledige terugbetaling van het examengeld of op inschrijving op een volgende examendatum:
• In het geval het onmogelijk is het examen af te nemen door een beslissing van het Instituto Cervantes .
• In het geval van annulering van het examen veroorzaakt door overmacht of een natuurlijke ramp die schorsing van het examen of een lichamelijk of persoonlijk risico voor de kandidaat tijdens zijn reis met zich meebrengt (overstroming, oorlog, etc.).
In beide gevallen dient de kandidaat de teruggave van het examengeld aan te vragen bij het Instituto Cervantes binnen de termijn van een maand na de vastgelegde datum van het schriftelijk examen. Na deze termijn verliest de kandidaat het recht op teruggave van het examengeld.
8. Wijzigingen van examendatum, plaats en niveau
Verzoeken tot wijziging worden niet meer in behandeling genomen nadat de inschrijving gesloten is.
In geen geval kan men zich inschrijven als de termijn hiervoor gesloten is.
De uitvoering van een wijziging van examenniveau, datum of plaats heeft geen invloed op de periode van terugtrekking die in alle gevallen 14 dagen na inschrijving is.
Het is de verantwoordelijkheid van de kandidaat om ervoor te zorgen dat het wijzigingsverzoek met de persoonlijke gegevens op tijd en schrifitelijk doorgegeven wordt aan het instituut waar de inschrijving heeft plaatsgevonden.
Het beheer van wijzigingen impliceert geen kosten voor de kandidaat, tenzij er een verschil is in de prijs van het examen, in welk geval de kandidaat dit moet betalen. Als de gevraagde wijziging is voor een examen met een lagere prijs, wordt het verschil niet geretourneerd.
Eenmaal ingeschreven, kan de kandidaat een wijzigiign in zijn inschriving aanvragen lettende op de volgende criteria.
A. Online inschrijving DELE examens in Spanje via de examenwebsite van het Instituto Cervantes.
1. Wijziging examencentrum of datum of niveau.
De kandidaat kan een verzoek tot wijziging voor examenniveau, datum of plaats indienen op voorwaarde dat de inschrijfperiode nog open is voor zowel het examen van de eerste inschrijving als het nieuwe examen en dat er voldoende plaatsen zijn.
.

Wijzigingen kunnen niet worden gedaan naar examencentra in andere landen, noch in examensmodellen die niet worden verkocht op de examenwebsite van het Instituto Cervantes.

B. Inschrijving DELE examencentrum

1. Wijziging examencentrum
Het is niet mogelijk om het examencentrum te wijzigen.

2. Wijziging examendatum en niveau
De kandidaat mag een verzoek tot wijziging van examendatum of niveau indienen bij het instituut, op voorwaarde dat de inschrijfperiode nog open is voor zowel het examen van de eerste inschrijving als het nieuwe examen en dat er voldoende plaatsen zijn.

De kandidaat kan een verzoek tot wijziging van niveau indienen mits deze de overeenkomstige prijs betaalt. Als de wijziging voor een examen met een lagere prijs is dan die voor de eerste inschrijving in betaald, zal het verschil niet worden terugbetaald.

In het geval van de DELE-examens voor scholieren waarvan de inschrijving is gedaan in een examencentra in Spanje, is het niet mogelijk om over te stappen naar een examen van de algemene DELE-niveaus.

9. Het maken van het examen
Inschrijving bij een examencentrum geeft recht op examinering in genoemde instelling of in een van de gelieerde examencentra.
De kandidaten moeten aanwezig op de juiste plaats en tijd en dienen de volgende documenten mee te nemen:
1. Het bewijs van betaling ontvangen per e-mail bij inschrijving.
2. Het paspoort of identiteitsbewijs met foto.
3. De examenoproep ontvangen per e-mail met tijdstip van het mondeling examen.
Als de kandidaat niet verschijnt op het examen, heeft hij in geen enkel geval recht op restitutie van het examengeld. Het inschrijfgeld kan ook niet gebruikt worden voor een volgend examen.
De betaling van de inschrijving staat uitsluitend de enige examenmogelijkheid toe op de datum van het gekozen examen.
Het niet verschijnen van de kandidaat op het examen op de aangewezen tijd en plaats, met uitzondering van de gevallen van ongeldigmaking gesteld in paragraaf 7 hierboven, geeft geen recht op restitutie van de betaalde inschrijfgeld, noch het gebruik ervan voor andere DELE-data.

10. Wanbedrag
Bij wangedrag waarbij de kandidaat of een andere kandidaat ten onrechte bevooroordeeld of benadeeld wordt, wordt deze uitgesloten van examinering en beoordeling van het examen. Door deze uitsluiting verliest de kandidaat alle examenrechten voor dit examen.

11. Opname tijdens mondeling examen
De kandidaat kan worden gefotografeerd met het oog op de veiligheid en identiteitscontroles tijdens het examen. Het Instituto Cervantes zal deze beelden echter niet voor andere doeleinden gebruiken.
Het mondeling examen dat een onderdeel vormt van het DELE examen, waarbij de kandidaten een gesprek voeren met de examinatoren, kan audiovisueel worden opgenomen, stelselmatig of willekeurig, met als doel het werk van de examinatoren te observeren, het verbeteren van de examens of in het kader van onderzoek. Ook in het geval van herziening van het examen zijn opnames soms noodzakelijk.
Voor genoemde doeleinden geeft de kandidaat, door het aanvaarden van deze voorwaarden, het Instituto Cervantes toestemming voor het opnemen van het examen en het in bezit nemen van alle eigendomsrechten, beeldrechten en alle onderdelen die hierbij van toepassing zijn, voor de langste termijn toegestaan door de wet en voor alle landen van de wereld.
12. Uitslag van het examen
Alle informatie over de criteria en beoordelingsschalen van de examens wordt beschreven in de "DELE-examengidsen" die staan op de examenwebsite van het Instituto Cervantes.
Het Instituto Cervantes informeert alle kandidaten die hebben deelgenomen aan het examen over de uitslag via de officiële examenwebsite van het Instituto Cervantes.
De kandidaten voor de DELE diploma's kunnen via de examenwebsite van het Instituto Cervantes een certificaat downloaden, waarop staat APTO (geslaagd) of No APTO (GEZAKT). Dit document wordt elektronisch ondertekend door het Instituto Cervantes en is voorzien van een beveiligde verificatiecode, waardoor het een officieel certificaat is.
De geslaagde kandidaten (APTO) ontvangen een officieel diploma.
Kandidaten die zich NIET hebben gekwalificeerd voor het examen en zich opnieuw willen aanmelden voor het DELE-examen, moeten alle examenonderdelen opnieuw uitvoeren, zelfs als ze een APTO-score hebben behaald op een van de onderdelen.
13. Herziening
Elke kandidaat heeft het recht om één aanvraag in te dienen voor herziening van de toegewezen uitslag, met behulp van het formulier dat voor dit doel, na registratie, in zijn privéomgeving binnen de examenwebsite van het Instituto Cervantes kan worden gevonden.
Aanvragen voor herziening van cijfers na de deadline zullen niet worden behandeld, aangezien het de verantwoordelijkheid van de kandidaat is om het binnen de termijn tussen de publicatie van cijfers en het indiening van verzoeken tot herziening van van de uitslag. Verzoeken voor teruggave en herkansing van het examen worden niet in behandeling genomen.
Alle informatie over de herziening van de examenuitslag is beschikbaar in het overeenkomstige gedeelte van de examenwebsite van het Instituto Cervantes.
14. Bezwaar
Alle kandidaten hebben het recht om zoveel mogelijk bezwaren in te dienen bij het Instituto Cervantes via het elektronische kantoor van het het Instituto Cervantes op http://sede.cervantes.gob.es/.
15. Uitgifte van de DELE diploma´s
Het Instituto Cervantes in Spanje is verantwoordelijk voor de uitgifte van de DELE diploma´s, en verstuurd deze naar het desbetreffende instituut dat vervolgens de geslaagde kandidaten informeert dat de diploma´s zijn binnengekomen.
De geslaagde kandidaten dienen dan ook contact opnemen met het instituut om hun diploma te kunnen ontvangen. Indien, om welke reden dan ook, de kandidaat zijn diploma niet heeft ontvangen en deze niet heeft aangevraagd binnen de termijn van een jaar na bekendmaking van de uitslag van het examen waaraan hij heeft deelgenomen, verliest deze het recht op de uitgifte van het diploma. Hij kan wel een duplicaat aanvragen.
Aanvragen voor een duplicaat van het diploma moeten worden aangevraagd bij het Instituto Cervantes. De kosten voor dit duplicaat zijn voor rekening van de aanvrager, behalve als het Instiuto Cervantes de uitgifte van het duplicaat noodzakelijk acht.
Indien de kandidaat verzoekt om het verzenden van zijn DELE-diploma naar een ander land dan waar hij het examen heeft afgelegd, kan het examencentrum de verzendkosten in rekening brengen na overeenstemming met de kandidaat.
Het Instituto Cervantes behoudt zich ook het recht voor om verzendkosten te berekenen in geval het diploma rechtstreeks naar de kandidaat moet worden gestuurd vanuit het hoofdkantoor van het Instituto Cervantes.
16. Intellectueel eigendom
Alle materialen die verband houden met de DELE diploma's geleverd of verzonden naar de kandidaten zijn onderworpen aan het auteursrecht, industriële eigendom of economische rechten van soortgelijke inhoud van het Instituto Cervantes, of van derden die in elk apart geval worden aangeduid, zodat eventuele misdrijf tegen hen zal juridisch worden vervolgd.
17. Veiligheid en vertrouwelijkheid
Persoonlijke gegevens die door de aanvrager zullen volgens wetgeving worden opgenomen in het bestand met de naam 'Gestión académica', eigendom van het Instituto Cervantes, om een goed beheer van de DELE diploma’s te realiseren, en om u te informeren over de nieuwe producten, producten en diensten, zowel via fysieke en elektronische media. Persoonlijke gegevens van de kandidaat kunnen worden overgedragen aan andere organisaties binnen de Spaanse overheid om de procedure van het verkijgen van de Spaanse nationaliteit, in voorkomend geval te behandelen. De kandidaat kan zijn recht op toegang, rectificatie, annulering en verzet , de verwerking, het gebruik en de overdracht van zijn gegevens uitoefenen door middel van een verzoek per e-mail naar het adres lopd@cervantes.es, per post aan Instituto Cervantes (c / Alcalá, No. 49, Madrid 28014) of in persoon aan de griffie van het Instituto Cervantes in Madrid op het aangegeven adres.
18. Toepasselijke recht en jurisdictie
Wanneer een betwistbare kwestie zou ontstaan tussen de kandidaat en het Instituto Cervantes zal deze worden behandeld en geïnterpreteerd volgens de Spaanse wetgeving. Daarom staan beide partijen, met uitdrukkelijk opheffing van immuniteit die van toepassing zou zijn, onder jurisdictie van de rechtbanken van Madrid.
Voor meer informatie over de DELE examen kunt u de officiële webpagina van het DELE examen raadplegen: https://examenes.cervantes.es/es/dele/que-es.
BELANGRIJK: De inschrijving voor de DELE-diploma's door de kandidaat impliceert zijn uitdrukkelijke aanvaarding van deze aankoopvoorwaarden en zijn verplichting om de identificatie- en inschrijfdocumentatie te verstrekken die vereist is tijdens het proces van het behalen van zijn diploma.
Meer informatie over de DELE-diploma’s staat op https://examenes.cervantes.es/dele/


DISCLAIMER AND PRIVACY  |   BARRIEREFREIHEIT  |   © Instituto Cervantes, 1991-2024. Alle Rechte vorbehalten.

El Instituto Cervantes utiliza cookies propias y de terceros para facilitar, mejorar y optimizar la experiencia del usuario, por motivos de seguridad, y para conocer sus hábitos de navegación. Recuerde que, al utilizar sus servicios, acepta su aviso legal y su política de cookies.